Commit c5829883 authored by winterheart's avatar winterheart

refreshing vn.yml (#2125)

git-svn-id: svn+ssh://rubyforge.org/var/svn/redmine/trunk@1984 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent 42452a53
......@@ -5,7 +5,7 @@
# ENV['RAILS_ENV'] ||= 'production'
# Specifies gem version of Rails to use when vendor/rails is not present
RAILS_GEM_VERSION = '2.1.0' unless defined? RAILS_GEM_VERSION
RAILS_GEM_VERSION = '2.1.2' unless defined? RAILS_GEM_VERSION
# Bootstrap the Rails environment, frameworks, and default configuration
require File.join(File.dirname(__FILE__), 'boot')
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
# PL translation by Mariusz@Olejnik.net,
# Best regards from Lublin@Poland :-)
_gloc_rule_default: '|n| n==1 ? "" : "_plural" '
_gloc_rule_default: '|n| n10=n%10; n100=n%100; n==1 ? "" : n10>=2 && n10<=4 && (n100<10 || n100>=20) ? "_plural234" : "_plural5"'
actionview_datehelper_select_day_prefix:
actionview_datehelper_select_month_names: Styczeń,Luty,Marzec,Kwiecień,Maj,Czerwiec,Lipiec,Sierpień,Wrzesień,Październik,Listopad,Grudzień
......@@ -10,17 +10,25 @@ actionview_datehelper_select_month_names_abbr: Sty,Lut,Mar,Kwi,Maj,Cze,Lip,Sie,W
actionview_datehelper_select_month_prefix:
actionview_datehelper_select_year_prefix:
actionview_datehelper_time_in_words_day: 1 dzień
actionview_datehelper_time_in_words_day_plural234: %d dni
actionview_datehelper_time_in_words_day_plural5: %d dni
actionview_datehelper_time_in_words_day_plural: %d dni
actionview_datehelper_time_in_words_hour_about: około godziny
actionview_datehelper_time_in_words_hour_about_plural234: około %d godzin
actionview_datehelper_time_in_words_hour_about_plural5: około %d godzin
actionview_datehelper_time_in_words_hour_about_plural: około %d godzin
actionview_datehelper_time_in_words_hour_about_single: około godziny
actionview_datehelper_time_in_words_minute: 1 minuta
actionview_datehelper_time_in_words_minute_half: pół minuty
actionview_datehelper_time_in_words_minute_less_than: mniej niż minuta
actionview_datehelper_time_in_words_minute_plural234: %d minuty
actionview_datehelper_time_in_words_minute_plural5: %d minut
actionview_datehelper_time_in_words_minute_plural: %d minut
actionview_datehelper_time_in_words_minute_single: 1 minuta
actionview_datehelper_time_in_words_second_less_than: mniej niż sekunda
actionview_datehelper_time_in_words_second_less_than_plural: mniej niż %d sekund
actionview_datehelper_time_in_words_second_less_than_plural234: mniej niż %d sekundy
actionview_datehelper_time_in_words_second_less_than_plural5: mniej niż %d sekund
actionview_instancetag_blank_option: Proszę wybierz
activerecord_error_inclusion: nie jest zawarte na liście
......@@ -40,7 +48,9 @@ activerecord_error_greater_than_start_date: musi być większe niż początkowa
activerecord_error_not_same_project: nie należy do tego samego projektu
activerecord_error_circular_dependency: Ta relacja może wytworzyć kołową zależność
general_fmt_age: %d lat
general_fmt_age: %d rok
general_fmt_age_plural234: %d lata
general_fmt_age_plural5: %d lat
general_fmt_age_plural: %d lat
general_fmt_date: %%m/%%d/%%Y
general_fmt_datetime: %%m/%%d/%%Y %%I:%%M %%p
......@@ -84,6 +94,8 @@ mail_subject_register: Aktywacja konta w %s
mail_body_register: 'W celu aktywacji Twojego konta, użyj poniższego odnośnika:'
gui_validation_error: 1 błąd
gui_validation_error_plural234: %d błędy
gui_validation_error_plural5: %d błędów
gui_validation_error_plural: %d błędów
field_name: Nazwa
......@@ -189,6 +201,8 @@ label_user_plural: Użytkownicy
label_user_new: Nowy użytkownik
label_project: Projekt
label_project_new: Nowy projekt
label_project_plural234: Projekty
label_project_plural5: Projekty
label_project_plural: Projekty
label_project_all: Wszystkie projekty
label_project_latest: Ostatnie projekty
......@@ -237,7 +251,9 @@ label_help: Pomoc
label_reported_issues: Wprowadzone zagadnienia
label_assigned_to_me_issues: Zagadnienia przypisane do mnie
label_last_login: Ostatnie połączenie
label_last_updates: Ostatnia zmieniana
label_last_updates: Ostatnia zmiana
label_last_updates_plural234: %d ostatnie zmiany
label_last_updates_plural5: %d ostatnich zmian
label_last_updates_plural: %d ostatnie zmiany
label_registered_on: Zarejestrowany
label_activity: Aktywność
......@@ -259,6 +275,8 @@ label_text: Długi tekst
label_attribute: Atrybut
label_attribute_plural: Atrybuty
label_download: %d Pobranie
label_download_plural234: %d Pobrania
label_download_plural5: %d Pobrań
label_download_plural: %d Pobrania
label_no_data: Brak danych do pokazania
label_change_status: Status zmian
......@@ -285,8 +303,12 @@ label_export_to: Eksportuj do
label_read: Czytanie...
label_public_projects: Projekty publiczne
label_open_issues: otwarte
label_open_issues_plural234: otwarte
label_open_issues_plural5: otwarte
label_open_issues_plural: otwarte
label_closed_issues: zamknięte
label_closed_issues_plural234: zamknięte
label_closed_issues_plural5: zamknięte
label_closed_issues_plural: zamknięte
label_total: Ogółem
label_permissions: Uprawnienia
......@@ -308,6 +330,8 @@ label_last_changes: ostatnie %d zmian
label_change_view_all: Pokaż wszystkie zmiany
label_personalize_page: Personalizuj tą stronę
label_comment: Komentarz
label_comment_plural234: Komentarze
label_comment_plural5: Komentarze
label_comment_plural: Komentarze
label_comment_add: Dodaj komentarz
label_comment_added: Komentarz dodany
......@@ -332,7 +356,9 @@ label_day_plural: dni
label_repository: Repozytorium
label_browse: Przegląd
label_modification: %d modyfikacja
label_modification_plural: %d modyfikacja
label_modification_plural234: %d modyfikacje
label_modification_plural5: %d modyfikacji
label_modification_plural: %d modyfikacje
label_revision: Rewizja
label_revision_plural: Rewizje
label_added: dodane
......@@ -367,6 +393,8 @@ label_changes_details: Szczegóły wszystkich zmian
label_issue_tracking: Śledzenie zagadnień
label_spent_time: Spędzony czas
label_f_hour: %.2f godzina
label_f_hour_plural234: %.2f godziny
label_f_hour_plural5: %.2f godzin
label_f_hour_plural: %.2f godzin
label_time_tracking: Śledzenie czasu
label_change_plural: Zmiany
......
......@@ -641,3 +641,51 @@ default_activity_development: Phát triển
enumeration_issue_priorities: Mức độ ưu tiên vấn đề
enumeration_doc_categories: Chủ đề tài liệu
enumeration_activities: Activities (time tracking)
permission_edit_issues: Edit issues
permission_edit_own_issue_notes: Edit own notes
permission_view_files: View files
permission_add_issues: Add issues
permission_manage_public_queries: Manage public queries
permission_log_time: Log spent time
permission_view_changesets: View changesets
permission_manage_versions: Manage versions
permission_view_time_entries: View spent time
permission_manage_categories: Manage issue categories
permission_manage_wiki: Manage wiki
setting_plain_text_mail: plain text mail (no HTML)
permission_protect_wiki_pages: Protect wiki pages
permission_manage_documents: Manage documents
permission_add_issue_watchers: Add watchers
permission_comment_news: Comment news
permission_select_project_modules: Select project modules
permission_view_gantt: View gantt chart
permission_delete_messages: Delete messages
permission_move_issues: Move issues
permission_edit_wiki_pages: Edit wiki pages
permission_manage_issue_relations: Manage issue relations
permission_delete_wiki_pages: Delete wiki pages
permission_view_wiki_edits: View wiki history
permission_manage_boards: Manage boards
permission_delete_wiki_pages_attachments: Delete attachments
permission_view_messages: View messages
permission_manage_files: Manage files
permission_add_messages: Post messages
permission_edit_issue_notes: Edit notes
permission_manage_news: Manage news
permission_view_calendar: View calender
setting_gravatar_enabled: Use Gravatar user icons
permission_delete_issues: Delete issues
permission_view_documents: View documents
permission_browse_repository: Browse repository
permission_manage_repository: Manage repository
permission_manage_members: Manage members
permission_add_issue_notes: Add notes
permission_edit_messages: Edit messages
permission_view_issue_watchers: View watchers list
permission_commit_access: Commit access
permission_rename_wiki_pages: Rename wiki pages
permission_view_wiki_pages: View wiki
permission_edit_project: Edit project
permission_save_queries: Save queries
permission_edit_time_entries: Edit time logs
permission_edit_own_time_entries: Edit own time logs
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment