Commit b7c1a5c0 authored by winterheart's avatar winterheart

Update for pl.yml, #1299


git-svn-id: svn+ssh://rubyforge.org/var/svn/redmine/trunk@1986 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent 0ecca9d8
......@@ -86,7 +86,7 @@ notice_locking_conflict: Dane poprawione przez innego użytkownika.
notice_not_authorized: Nie jesteś autoryzowany by zobaczyć stronę.
error_scm_not_found: "Obiekt lub wersja nie zostały znalezione w repozytorium."
error_scm_command_failed: "An error occurred when trying to access the repository: %s"
error_scm_command_failed: "Wystąpił błąd przy próbie dostępu do repozytorium: %s"
mail_subject_lost_password: Twoje hasło do %s
mail_body_lost_password: 'W celu zmiany swojego hasła użyj poniższego odnośnika:'
......@@ -674,51 +674,52 @@ label_renamed: przemianowano
label_copied: skopiowano
field_vf_watcher: Obserwator
field_vf_personnel: Personel
setting_plain_text_mail: plain text only (no HTML)
permission_view_files: View files
permission_edit_issues: Edit issues
permission_edit_own_time_entries: Edit own time logs
permission_manage_public_queries: Manage public queries
permission_add_issues: Add issues
permission_log_time: Log spent time
permission_view_changesets: View changesets
permission_view_time_entries: View spent time
permission_manage_versions: Manage versions
permission_manage_wiki: Manage wiki
permission_manage_categories: Manage issue categories
permission_protect_wiki_pages: Protect wiki pages
permission_comment_news: Comment news
permission_delete_messages: Delete messages
permission_select_project_modules: Select project modules
permission_manage_documents: Manage documents
permission_edit_wiki_pages: Edit wiki pages
permission_add_issue_watchers: Add watchers
permission_view_gantt: View gantt chart
permission_move_issues: Move issues
permission_manage_issue_relations: Manage issue relations
permission_delete_wiki_pages: Delete wiki pages
permission_manage_boards: Manage boards
permission_delete_wiki_pages_attachments: Delete attachments
permission_view_wiki_edits: View wiki history
permission_add_messages: Post messages
permission_view_messages: View messages
permission_manage_files: Manage files
permission_edit_issue_notes: Edit notes
permission_manage_news: Manage news
permission_view_calendar: View calendrier
permission_manage_members: Manage members
permission_edit_messages: Edit messages
permission_delete_issues: Delete issues
permission_view_issue_watchers: View watchers list
permission_manage_repository: Manage repository
permission_commit_access: Commit access
permission_browse_repository: Browse repository
permission_view_documents: View documents
permission_edit_project: Edit project
permission_add_issue_notes: Add notes
permission_save_queries: Save queries
permission_view_wiki_pages: View wiki
permission_rename_wiki_pages: Rename wiki pages
permission_edit_time_entries: Edit time logs
permission_edit_own_issue_notes: Edit own notes
setting_gravatar_enabled: Use Gravatar user icons
setting_plain_text_mail: tylko tekst (bez HTML)
permission_view_files: Podgląd plików
permission_edit_issues: Edycja zagadnień
permission_edit_own_time_entries: Edycja własnego logu czasu
permission_manage_public_queries: Zarządzanie publicznymi kwerendami
permission_add_issues: Dodawanie zagadnień
permission_log_time: Zapisywanie spędzonego czasu
permission_view_changesets: Podgląd zmian
permission_view_time_entries: Podgląd spędzonego czasu
permission_manage_versions: Zarządzanie wersjami
permission_manage_wiki: Zarządzanie wiki
permission_manage_categories: Zarządzanie kategoriami zaganień
permission_protect_wiki_pages: Blokowanie stron wiki
permission_comment_news: Komentowanie wiadomości
permission_delete_messages: Usuwanie wiadomości
permission_select_project_modules: Wybieranie modułów projektu
permission_manage_documents: Zarządzanie dokumentami
permission_edit_wiki_pages: Edycja stron wiki
permission_add_issue_watchers: Dodawanie obserwatorów
permission_view_gantt: Podgląd diagramu Gantta
permission_move_issues: Przenoszenie zagadnień
permission_manage_issue_relations: Zarządzanie powiązaniami zagadnień
permission_delete_wiki_pages: Usuwanie stron wiki
permission_manage_boards: Zarządzanie forami
permission_delete_wiki_pages_attachments: Usuwanie załączników
permission_view_wiki_edits: Podgląd historii wiki
permission_add_messages: Dodawanie wiadomości
permission_view_messages: Podgląd wiadomości
permission_manage_files: Zarządzanie plikami
permission_edit_issue_notes: Edycja notatek
permission_manage_news: Zarządzanie wiadomościami
permission_view_calendar: Podgląd kalendarza
permission_manage_members: Zarządzanie uczestnikami
permission_edit_messages: Edycja wiadomości
permission_delete_issues: Usuwanie zagadnień
permission_view_issue_watchers: Podgląd listy obserwatorów
permission_manage_repository: Zarządzanie repozytorium
permission_commit_access: Wykonywanie zatwierdzeń
permission_browse_repository: Przeglądanie repozytorium
permission_view_documents: Podgląd dokumentów
permission_edit_project: Edycja projektów
permission_add_issue_notes: Dodawanie notatek
permission_save_queries: Zapisywanie kwerend
permission_view_wiki_pages: Podgląd wiki
permission_rename_wiki_pages: Zmiana nazw stron wiki
permission_edit_time_entries: Edycja logów czasu
permission_edit_own_issue_notes: Edycja własnych notatek
setting_gravatar_enabled: Używaj ikon użytkowników Gravatar
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment