vi.yml 44.8 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
# Vietnamese translation for Ruby on Rails
# by
#  Do Hai Bac (dohaibac@gmail.com)
#  Dao Thanh Ngoc (ngocdaothanh@gmail.com, http://github.com/ngocdaothanh/rails-i18n/tree/master)

vi:
 number:
  # Used in number_with_delimiter()
  # These are also the defaults for 'currency', 'percentage', 'precision', and 'human'
  format:
   # Sets the separator between the units, for more precision (e.g. 1.0 / 2.0 == 0.5)
   separator: ","
   # Delimets thousands (e.g. 1,000,000 is a million) (always in groups of three)
   delimiter: "."
   # Number of decimals, behind the separator (1 with a precision of 2 gives: 1.00)
   precision: 3

  # Used in number_to_currency()
  currency:
   format:
    # Where is the currency sign? %u is the currency unit, %n the number (default: $5.00)
    format: "%n %u"
    unit: "đồng"
    # These three are to override number.format and are optional
    separator: ","
    delimiter: "."
    precision: 2

  # Used in number_to_percentage()
  percentage:
   format:
    # These three are to override number.format and are optional
    # separator:
    delimiter: ""
    # precision:

  # Used in number_to_precision()
  precision:
   format:
    # These three are to override number.format and are optional
    # separator:
    delimiter: ""
    # precision:

  # Used in number_to_human_size()
  human:
   format:
    # These three are to override number.format and are optional
    # separator:
    delimiter: ""
    precision: 1
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "Byte"
      other: "Bytes"
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"
62 63 64 65 66 67 68

 # Used in distance_of_time_in_words(), distance_of_time_in_words_to_now(), time_ago_in_words()
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "30 giây"
   less_than_x_seconds:
    one:  "chưa tới 1 giây"
69
    other: "chưa tới %{count} giây"
70 71
   x_seconds:
    one:  "1 giây"
72
    other: "%{count} giây"
73 74
   less_than_x_minutes:
    one:  "chưa tới 1 phút"
75
    other: "chưa tới %{count} phút"
76 77
   x_minutes:
    one:  "1 phút"
78
    other: "%{count} phút"
79 80
   about_x_hours:
    one:  "khoảng 1 giờ"
81
    other: "khoảng %{count} giờ"
82 83
   x_days:
    one:  "1 ngày"
84
    other: "%{count} ngày"
85 86
   about_x_months:
    one:  "khoảng 1 tháng"
87
    other: "khoảng %{count} tháng"
88 89
   x_months:
    one:  "1 tháng"
90
    other: "%{count} tháng"
91 92
   about_x_years:
    one:  "khoảng 1 năm"
93
    other: "khoảng %{count} năm"
94 95
   over_x_years:
    one:  "hơn 1 năm"
96
    other: "hơn %{count} năm"
97 98
   almost_x_years:
    one:  "almost 1 year"
99
    other: "almost %{count} years"
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
  prompts:
   year:  "Năm"
   month: "Tháng"
   day:  "Ngày"
   hour:  "Giờ"
   minute: "Phút"
   second: "Giây"

 activerecord:
  errors:
   template:
    header:
112 113
     one:  "1 lỗi ngăn không cho lưu %{model} này"
     other: "%{count} lỗi ngăn không cho lưu %{model} này"
114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
    # The variable :count is also available
    body: " lỗi với các mục sau:"

   # The values :model, :attribute and :value are always available for interpolation
   # The value :count is available when applicable. Can be used for pluralization.
   messages:
    inclusion: "không trong danh sách"
    exclusion: "đã được giành trước"
    invalid: "không hợp lệ"
    confirmation: "không khớp với xác nhận"
    accepted: "phải được đồng ý"
    empty: "không thể rỗng"
    blank: "không thể để trắng"
127 128 129
    too_long: "quá dài (tối đa %{count} tự)"
    too_short: "quá ngắn (tối thiểu %{count} tự)"
    wrong_length: "độ dài không đúng (phải %{count} tự)"
130 131
    taken: "đã có"
    not_a_number: "không phải số"
132 133 134 135 136
    greater_than: "phải lớn hơn %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "phải lớn hơn hoặc bằng %{count}"
    equal_to: "phải bằng %{count}"
    less_than: "phải nhỏ hơn %{count}"
    less_than_or_equal_to: "phải nhỏ hơn hoặc bằng %{count}"
137 138 139 140 141
    odd: "phải số chẵn"
    even: "phải số lẻ"
    greater_than_start_date: "phải đi sau ngày bắt đầu"
    not_same_project: "không thuộc cùng dự án"
    circular_dependency: "quan hệ thể gây ra lặp tận"
142
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "An issue can not be linked to one of its subtasks"
143

144
 direction: ltr
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
   default: "%d-%m-%Y"
   short: "%d %b"
   long: "%d %B, %Y"

  day_names: ["Chủ nhật", "Thứ hai", "Thứ ba", "Thứ tư", "Thứ năm", "Thứ sáu", "Thứ bảy"]
  abbr_day_names: ["Chủ nhật", "Thứ hai", "Thứ ba", "Thứ tư", "Thứ năm", "Thứ sáu", "Thứ bảy"]

  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
  month_names: [~, "Tháng một", "Tháng hai", "Tháng ba", "Tháng tư", "Tháng năm", "Tháng sáu", "Tháng bảy", "Tháng tám", "Tháng chín", "Tháng mười", "Tháng mười một", "Tháng mười hai"]
  abbr_month_names: [~, "Tháng một", "Tháng hai", "Tháng ba", "Tháng tư", "Tháng năm", "Tháng sáu", "Tháng bảy", "Tháng tám", "Tháng chín", "Tháng mười", "Tháng mười một", "Tháng mười hai"]
  # Used in date_select and datime_select.
161 162 163 164
  order:
   - :day
   - :month
   - :year
165 166 167 168

 time:
  formats:
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
169
   time: "%H:%M"
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
   short: "%d %b %H:%M"
   long: "%d %B, %Y %H:%M"
  am: "sáng"
  pm: "chiều"

 # Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
   words_connector: ", "
   two_words_connector: " "
   last_word_connector: ", "
181

182
 actionview_instancetag_blank_option: Vui lòng chọn
183

184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
 general_text_No: 'Không'
 general_text_Yes: 'Có'
 general_text_no: 'không'
 general_text_yes: 'có'
 general_lang_name: 'Tiếng Việt'
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: UTF-8
 general_pdf_encoding: UTF-8
 general_first_day_of_week: '1'
194

195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
 notice_account_updated: Cập nhật tài khoản thành công.
 notice_account_invalid_creditentials: Tài khoản hoặc mật mã không hợp lệ
 notice_account_password_updated: Cập nhật mật mã thành công.
 notice_account_wrong_password: Sai mật mã
 notice_account_register_done: Tài khoản được tạo thành công. Để kích hoạt vui lòng làm theo hướng dẫn trong email gửi đến bạn.
 notice_account_unknown_email: Không rõ tài khoản.
 notice_can_t_change_password: Tài khoản được chứng thực từ nguồn bên ngoài. Không thể đổi mật mã cho loại chứng thực này.
 notice_account_lost_email_sent: Thông tin để đổi mật mã mới đã gửi đến bạn qua email.
 notice_account_activated: Tài khoản vừa được kích hoạt. Bây giờ bạn có thể đăng nhập.
 notice_successful_create: Tạo thành công.
 notice_successful_update: Cập nhật thành công.
 notice_successful_delete: Xóa thành công.
 notice_successful_connection: Kết nối thành công.
 notice_file_not_found: Trang bạn cố xem không tồn tại hoặc đã chuyển.
 notice_locking_conflict: Thông tin đang được cập nhật bởi người khác. Hãy chép nội dung cập nhật của bạn vào clipboard.
 notice_not_authorized: Bạn không có quyền xem trang này.
211 212
 notice_email_sent: "Email đã được gửi tới %{value}"
 notice_email_error: "Lỗi xảy ra khi gửi email (%{value})"
213
 notice_feeds_access_key_reseted: Mã số chứng thực RSS đã được tạo lại.
214
 notice_failed_to_save_issues: "Failed to save %{count} issue(s) on %{total} selected: %{ids}."
215 216 217 218
 notice_no_issue_selected: "No issue is selected! Please, check the issues you want to edit."
 notice_account_pending: "Thông tin tài khoản đã được tạo ra đang chờ chứng thực từ ban quản trị."
 notice_default_data_loaded: Đã nạp cấu hình mặc định.
 notice_unable_delete_version: Không thể xóa phiên bản.
219

220
 error_can_t_load_default_data: "Không thể nạp cấu hình mặc định: %{value}"
221
 error_scm_not_found: "The entry or revision was not found in the repository."
222
 error_scm_command_failed: "Lỗi xảy ra khi truy cập vào kho lưu trữ: %{value}"
223 224
 error_scm_annotate: "The entry does not exist or can not be annotated."
 error_issue_not_found_in_project: 'Vấn đề không tồn tại hoặc không thuộc dự án'
225

226
 mail_subject_lost_password: "%{value}: mật của bạn"
227
 mail_body_lost_password: "Để đổi mật mã, hãy click chuột vào liên kết sau:"
228
 mail_subject_register: "%{value}: kích hoạt tài khoản"
229
 mail_body_register: "Để kích hoạt tài khoản, hãy click chuột vào liên kết sau:"
230
 mail_body_account_information_external: " Bạn thể dùng tài khoản %{value} để đăng nhập."
231
 mail_body_account_information: Thông tin về tài khoản
232 233 234 235
 mail_subject_account_activation_request: "%{value}: Yêu cầu chứng thực tài khoản"
 mail_body_account_activation_request: "Người dùng (%{value}) mới đăng  cần bạn xác nhận:"
 mail_subject_reminder: "%{count} vấn đề hết hạn trong các %{days} ngày tới"
 mail_body_reminder: "%{count} vấn đề gán cho bạn sẽ hết hạn trong %{days} ngày tới:"
236

237
 gui_validation_error: 1 lỗi
238
 gui_validation_error_plural: "%{count} lỗi"
239

240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298
 field_name: Tên
 field_description: Mô tả
 field_summary: Tóm tắt
 field_is_required: Bắt buộc
 field_firstname: Tên lót + Tên
 field_lastname: Họ
 field_mail: Email
 field_filename: Tập tin
 field_filesize: Cỡ
 field_downloads: Tải về
 field_author: Tác giả
 field_created_on: Tạo
 field_updated_on: Cập nhật
 field_field_format: Định dạng
 field_is_for_all: Cho mọi dự án
 field_possible_values: Giá trị hợp lệ
 field_regexp: Biểu thức chính quy
 field_min_length: Chiều dài tối thiểu
 field_max_length: Chiều dài tối đa
 field_value: Giá trị
 field_category: Chủ đề
 field_title: Tiêu đề
 field_project: Dự án
 field_issue: Vấn đề
 field_status: Trạng thái
 field_notes: Ghi chú
 field_is_closed: Vấn đề đóng
 field_is_default: Giá trị mặc định
 field_tracker: Dòng vấn đề
 field_subject: Chủ đề
 field_due_date: Hết hạn
 field_assigned_to: Gán cho
 field_priority: Ưu tiên
 field_fixed_version: Phiên bản
 field_user: Người dùng
 field_role: Quyền
 field_homepage: Trang chủ
 field_is_public: Công cộng
 field_parent: Dự án con của
 field_is_in_roadmap: Có thể thấy trong Kế hoạch
 field_login: Đăng nhập
 field_mail_notification: Thông báo qua email
 field_admin: Quản trị
 field_last_login_on: Kết nối cuối
 field_language: Ngôn ngữ
 field_password: Mật mã
 field_new_password: Mật mã mới
 field_password_confirmation: Khẳng định lại
 field_version: Phiên bản
 field_type: Kiểu
 field_host: Host
 field_port: Port
 field_account: Tài khoản
 field_base_dn: Base DN
 field_attr_login: Login attribute
 field_attr_firstname: Firstname attribute
 field_attr_lastname: Lastname attribute
 field_attr_mail: Email attribute
 field_onthefly: On-the-fly user creation
299
 field_start_date: Bắt đầu
300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311
 field_done_ratio: Tiến độ
 field_auth_source: Authentication mode
 field_hide_mail: Không làm lộ email của bạn
 field_comments: Bình luận
 field_url: URL
 field_start_page: Trang bắt đầu
 field_subproject: Dự án con
 field_hours: Giờ
 field_activity: Hoạt động
 field_spent_on: Ngày
 field_identifier: Mã nhận dạng
 field_is_filter: Dùng như một lọc
312
 field_issue_to: Vấn đền liên quan
313 314 315 316 317 318 319 320 321 322
 field_delay: Độ trễ
 field_assignable: Vấn đề có thể gán cho vai trò này
 field_redirect_existing_links: Chuyển hướng trang đã có
 field_estimated_hours: Thời gian ước đoán
 field_column_names: Cột
 field_time_zone: Múi giờ
 field_searchable: Tìm kiếm được
 field_default_value: Giá trị mặc định
 field_comments_sorting: Liệt kê bình luận
 field_parent_title: Trang mẹ
323

324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359
 setting_app_title: Tựa đề ứng dụng
 setting_app_subtitle: Tựa đề nhỏ của ứng dụng
 setting_welcome_text: Thông điệp chào mừng
 setting_default_language: Ngôn ngữ mặc định
 setting_login_required: Cần đăng nhập
 setting_self_registration: Tự chứng thực
 setting_attachment_max_size: Cỡ tối đa của tập tin đính kèm
 setting_issues_export_limit: Issues export limit
 setting_mail_from: Emission email address
 setting_bcc_recipients: Tạo bản CC bí mật (bcc)
 setting_host_name: Tên miền và đường dẫn
 setting_text_formatting: Định dạng bài viết
 setting_wiki_compression: Wiki history compression
 setting_feeds_limit: Giới hạn nội dung của feed
 setting_default_projects_public: Dự án mặc định là công cộng
 setting_autofetch_changesets: Autofetch commits
 setting_sys_api_enabled: Enable WS for repository management
 setting_commit_ref_keywords: Từ khóa tham khảo
 setting_commit_fix_keywords: Từ khóa chỉ vấn đề đã giải quyết
 setting_autologin: Tự động đăng nhập
 setting_date_format: Định dạng ngày
 setting_time_format: Định dạng giờ
 setting_cross_project_issue_relations: Cho phép quan hệ chéo giữa các dự án
 setting_issue_list_default_columns: Default columns displayed on the issue list
 setting_repositories_encodings: Repositories encodings
 setting_commit_logs_encoding: Commit messages encoding
 setting_emails_footer: Chữ ký cuối thư
 setting_protocol: Giao thức
 setting_per_page_options: Objects per page options
 setting_user_format: Định dạng hiển thị người dùng
 setting_activity_days_default: Days displayed on project activity
 setting_display_subprojects_issues: Display subprojects issues on main projects by default
 setting_enabled_scm: Enabled SCM
 setting_mail_handler_api_enabled: Enable WS for incoming emails
 setting_mail_handler_api_key: Mã số API
 setting_sequential_project_identifiers: Tự sinh chuỗi ID dự án
360

361 362 363 364 365 366 367 368
 project_module_issue_tracking: Theo dõi vấn đề
 project_module_time_tracking: Theo dõi thời gian
 project_module_news: Tin tức
 project_module_documents: Tài liệu
 project_module_files: Tập tin
 project_module_wiki: Wiki
 project_module_repository: Kho lưu trữ
 project_module_boards: Diễn đàn
369

370 371 372 373 374 375 376 377 378
 label_user: Tài khoản
 label_user_plural: Tài khoản
 label_user_new: Tài khoản mới
 label_project: Dự án
 label_project_new: Dự án mới
 label_project_plural: Dự án
 label_x_projects:
  zero: no projects
  one:  1 project
379
  other: "%{count} projects"
380 381 382 383 384 385
 label_project_all: Mọi dự án
 label_project_latest: Dự án mới nhất
 label_issue: Vấn đề
 label_issue_new: Tạo vấn đề mới
 label_issue_plural: Vấn đề
 label_issue_view_all: Tất cả vấn đề
386
 label_issues_by: "Vấn đề của %{value}"
387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441
 label_issue_added: Đã thêm vấn đề
 label_issue_updated: Vấn đề được cập nhật
 label_document: Tài liệu
 label_document_new: Tài liệu mới
 label_document_plural: Tài liệu
 label_document_added: Đã thêm tài liệu
 label_role: Vai trò
 label_role_plural: Vai trò
 label_role_new: Vai trò mới
 label_role_and_permissions: Vai trò và Quyền hạn
 label_member: Thành viên
 label_member_new: Thành viên mới
 label_member_plural: Thành viên
 label_tracker: Dòng vấn đề
 label_tracker_plural: Dòng vấn đề
 label_tracker_new: Tạo dòng vấn đề mới
 label_workflow: Workflow
 label_issue_status: Issue status
 label_issue_status_plural: Issue statuses
 label_issue_status_new: New status
 label_issue_category: Chủ đề
 label_issue_category_plural: Chủ đề
 label_issue_category_new: Chủ đề mới
 label_custom_field: Custom field
 label_custom_field_plural: Custom fields
 label_custom_field_new: New custom field
 label_enumerations: Enumerations
 label_enumeration_new: New value
 label_information: Thông tin
 label_information_plural: Thông tin
 label_please_login: Vui lòng đăng nhập
 label_register: Đăng ký
 label_password_lost: Phục hồi mật mã
 label_home: Trang chính
 label_my_page: Trang riêng
 label_my_account: Cá nhân
 label_my_projects: Dự án của bạn
 label_administration: Quản trị
 label_login: Đăng nhập
 label_logout: Thoát
 label_help: Giúp đỡ
 label_reported_issues: Vấn đề đã báo cáo
 label_assigned_to_me_issues: Vấn đề gán cho bạn
 label_last_login: Kết nối cuối
 label_registered_on: Ngày tham gia
 label_activity: Hoạt động
 label_overall_activity: Tất cả hoạt động
 label_new: Mới
 label_logged_as: Tài khoản »
 label_environment: Environment
 label_authentication: Authentication
 label_auth_source: Authentication mode
 label_auth_source_new: New authentication mode
 label_auth_source_plural: Authentication modes
 label_subproject_plural: Dự án con
442
 label_and_its_subprojects: "%{value} dự án con"
443 444 445 446 447 448 449 450 451 452
 label_min_max_length: Min - Max length
 label_list: List
 label_date: Ngày
 label_integer: Integer
 label_float: Float
 label_boolean: Boolean
 label_string: Text
 label_text: Long text
 label_attribute: Attribute
 label_attribute_plural: Attributes
453 454
 label_download: "%{count} lần tải"
 label_download_plural: "%{count} lần tải"
455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484
 label_no_data: Chưa có thông tin gì
 label_change_status: Đổi trạng thái
 label_history: Lược sử
 label_attachment: Tập tin
 label_attachment_new: Thêm tập tin mới
 label_attachment_delete: Xóa tập tin
 label_attachment_plural: Tập tin
 label_file_added: Đã thêm tập tin
 label_report: Báo cáo
 label_report_plural: Báo cáo
 label_news: Tin tức
 label_news_new: Thêm tin
 label_news_plural: Tin tức
 label_news_latest: Tin mới
 label_news_view_all: Xem mọi tin
 label_news_added: Đã thêm tin
 label_settings: Thiết lập
 label_overview: Tóm tắt
 label_version: Phiên bản
 label_version_new: Phiên bản mới
 label_version_plural: Phiên bản
 label_confirmation: Khẳng định
 label_export_to: 'Định dạng khác của trang này:'
 label_read: Read...
 label_public_projects: Các dự án công cộng
 label_open_issues: mở
 label_open_issues_plural: mở
 label_closed_issues: đóng
 label_closed_issues_plural: đóng
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
485 486 487
  zero: 0 open / %{total}
  one:  1 open / %{total}
  other: "%{count} open / %{total}"
488 489 490
 label_x_open_issues_abbr:
  zero: 0 open
  one:  1 open
491
  other: "%{count} open"
492 493 494
 label_x_closed_issues_abbr:
  zero: 0 closed
  one:  1 closed
495
  other: "%{count} closed"
496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512
 label_total: Tổng cộng
 label_permissions: Quyền
 label_current_status: Trạng thái hiện tại
 label_new_statuses_allowed: Trạng thái mới được phép
 label_all: tất cả
 label_none: không
 label_nobody: Chẳng ai
 label_next: Sau
 label_previous: Trước
 label_used_by: Used by
 label_details: Chi tiết
 label_add_note: Thêm ghi chú
 label_per_page: Mỗi trang
 label_calendar: Lịch
 label_months_from: tháng từ
 label_gantt: Biểu đồ sự kiện
 label_internal: Nội bộ
513
 label_last_changes: "%{count} thay đổi cuối"
514 515 516 517 518 519 520
 label_change_view_all: Xem mọi thay đổi
 label_personalize_page: Điều chỉnh trang này
 label_comment: Bình luận
 label_comment_plural: Bình luận
 label_x_comments:
  zero: no comments
  one: 1 comment
521
  other: "%{count} comments"
522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539
 label_comment_add: Thêm bình luận
 label_comment_added: Đã thêm bình luận
 label_comment_delete: Xóa bình luận
 label_query: Truy vấn riêng
 label_query_plural: Truy vấn riêng
 label_query_new: Truy vấn mới
 label_filter_add: Thêm lọc
 label_filter_plural: Bộ lọc
 label_equals: 
 label_not_equals: không là
 label_in_less_than: ít hơn
 label_in_more_than: nhiều hơn
 label_in: trong
 label_today: hôm nay
 label_all_time: mọi thời gian
 label_yesterday: hôm qua
 label_this_week: tuần này
 label_last_week: tuần trước
540
 label_last_n_days: "%{count} ngày cuối"
541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553
 label_this_month: tháng này
 label_last_month: tháng cuối
 label_this_year: năm này
 label_date_range: Thời gian
 label_less_than_ago: cách đây dưới
 label_more_than_ago: cách đây hơn
 label_ago: cách đây
 label_contains: chứa
 label_not_contains: không chứa
 label_day_plural: ngày
 label_repository: Kho lưu trữ
 label_repository_plural: Kho lưu trữ
 label_browse: Duyệt
554 555
 label_modification: "%{count} thay đổi"
 label_modification_plural: "%{count} thay đổi"
556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572
 label_revision: Bản điều chỉnh
 label_revision_plural: Bản điều chỉnh
 label_associated_revisions: Associated revisions
 label_added: thêm
 label_modified: đổi
 label_copied: chép
 label_renamed: đổi tên
 label_deleted: xóa
 label_latest_revision: Bản điều chỉnh cuối cùng
 label_latest_revision_plural: Bản điều chỉnh cuối cùng
 label_view_revisions: Xem các bản điều chỉnh
 label_max_size: Dung lượng tối đa
 label_sort_highest: Lên trên cùng
 label_sort_higher: Dịch lên
 label_sort_lower: Dịch xuống
 label_sort_lowest: Xuống dưới cùng
 label_roadmap: Kế hoạch
573 574
 label_roadmap_due_in: "Hết hạn trong %{value}"
 label_roadmap_overdue: "Trễ %{value}"
575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591
 label_roadmap_no_issues: Không có vấn đề cho phiên bản này
 label_search: Tìm
 label_result_plural: Kết quả
 label_all_words: Mọi từ
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wiki edit
 label_wiki_edit_plural: Thay đổi wiki
 label_wiki_page: Trang wiki
 label_wiki_page_plural: Trang wiki
 label_index_by_title: Danh sách theo tên
 label_index_by_date: Danh sách theo ngày
 label_current_version: Bản hiện tại
 label_preview: Xem trước
 label_feed_plural: Feeds
 label_changes_details: Chi tiết của mọi thay đổi
 label_issue_tracking: Vấn đề
 label_spent_time: Thời gian
592 593
 label_f_hour: "%{value} giờ"
 label_f_hour_plural: "%{value} giờ"
594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641
 label_time_tracking: Theo dõi thời gian
 label_change_plural: Thay đổi
 label_statistics: Thống kê
 label_commits_per_month: Commits per month
 label_commits_per_author: Commits per author
 label_view_diff: So sánh
 label_diff_inline: inline
 label_diff_side_by_side: side by side
 label_options: Tùy chọn
 label_copy_workflow_from: Copy workflow from
 label_permissions_report: Thống kê các quyền
 label_watched_issues: Chủ đề đang theo dõi
 label_related_issues: Liên quan
 label_applied_status: Trạng thái áp dụng
 label_loading: Đang xử lý...
 label_relation_new: Quan hệ mới
 label_relation_delete: Xóa quan hệ
 label_relates_to: liên quan
 label_duplicates: trùng với
 label_duplicated_by: bị trùng bởi
 label_blocks: chặn
 label_blocked_by: chặn bởi
 label_precedes: đi trước
 label_follows: đi sau
 label_end_to_start: cuối tới đầu
 label_end_to_end: cuối tới cuối
 label_start_to_start: đầu tớ đầu
 label_start_to_end: đầu tới cuối
 label_stay_logged_in: Lưu thông tin đăng nhập
 label_disabled: bị vô hiệu
 label_show_completed_versions: Xem phiên bản đã xong
 label_me: tôi
 label_board: Diễn đàn
 label_board_new: Tạo diễn đàn mới
 label_board_plural: Diễn đàn
 label_topic_plural: Chủ đề
 label_message_plural: Diễn đàn
 label_message_last: Bài cuối
 label_message_new: Tạo bài mới
 label_message_posted: Đã thêm bài viết
 label_reply_plural: Hồi âm
 label_send_information: Gửi thông tin đến người dùng qua email
 label_year: Năm
 label_month: Tháng
 label_week: Tuần
 label_date_from: Từ
 label_date_to: Đến
 label_language_based: Theo ngôn ngữ người dùng
642
 label_sort_by: "Sắp xếp theo %{value}"
643
 label_send_test_email: Send a test email
644
 label_feeds_access_key_created_on: " chứng thực RSS được tạo ra cách đây %{value}"
645
 label_module_plural: Mô-đun
646 647
 label_added_time_by: "thêm bởi %{author} cách đây %{age}"
 label_updated_time: "Cập nhật cách đây %{value}"
648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662
 label_jump_to_a_project: Nhảy đến dự án...
 label_file_plural: Tập tin
 label_changeset_plural: Thay đổi
 label_default_columns: Cột mặc định
 label_no_change_option: (không đổi)
 label_bulk_edit_selected_issues: Sửa nhiều vấn đề
 label_theme: Giao diện
 label_default: Mặc định
 label_search_titles_only: Chỉ tìm trong tựa đề
 label_user_mail_option_all: "Mọi sự kiện trên mọi dự án của bạn"
 label_user_mail_option_selected: "Mọi sự kiện trên các dự án được chọn..."
 label_user_mail_no_self_notified: "Đừng gửi email về các thay đổi do chính bạn thực hiện"
 label_registration_activation_by_email: account activation by email
 label_registration_manual_activation: manual account activation
 label_registration_automatic_activation: automatic account activation
663
 label_display_per_page: "mỗi trang: %{value}"
664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680
 label_age: Age
 label_change_properties: Thay đổi thuộc tính
 label_general: Tổng quan
 label_more: Chi tiết
 label_scm: SCM
 label_plugins: Mô-đun
 label_ldap_authentication: Chứng thực LDAP
 label_downloads_abbr: Tải về
 label_optional_description: Mô tả bổ sung
 label_add_another_file: Thêm tập tin khác
 label_preferences: Cấu hình
 label_chronological_order: Bài cũ xếp trước
 label_reverse_chronological_order: Bài mới xếp trước
 label_planning: Kế hoạch
 label_incoming_emails: Nhận mail
 label_generate_key: Tạo mã
 label_issue_watchers: Theo dõi
681

682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719
 button_login: Đăng nhập
 button_submit: Gửi
 button_save: Lưu
 button_check_all: Đánh dấu tất cả
 button_uncheck_all: Bỏ dấu tất cả
 button_delete: Xóa
 button_create: Tạo
 button_test: Kiểm tra
 button_edit: Sửa
 button_add: Thêm
 button_change: Đổi
 button_apply: Áp dụng
 button_clear: Xóa
 button_lock: Khóa
 button_unlock: Mở khóa
 button_download: Tải về
 button_list: Liệt kê
 button_view: Xem
 button_move: Chuyển
 button_back: Quay lại
 button_cancel: Bỏ qua
 button_activate: Kích hoạt
 button_sort: Sắp xếp
 button_log_time: Thêm thời gian
 button_rollback: Quay trở lại phiên bản này
 button_watch: Theo dõi
 button_unwatch: Bỏ theo dõi
 button_reply: Trả lời
 button_archive: Đóng băng
 button_unarchive: Xả băng
 button_reset: Tạo lại
 button_rename: Đổi tên
 button_change_password: Đổi mật mã
 button_copy: Chép
 button_annotate: Chú giải
 button_update: Cập nhật
 button_configure: Cấu hình
 button_quote: Trích dẫn
720

721 722 723
 status_active: hoạt động
 status_registered: đăng ký
 status_locked: khóa
724

725 726 727 728
 text_select_mail_notifications: Chọn hành động đối với mỗi email thông báo sẽ gửi.
 text_regexp_info: eg. ^[A-Z0-9]+$
 text_min_max_length_info: 0 để chỉ không hạn chế
 text_project_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete this project and related data ?
729
 text_subprojects_destroy_warning: "Its subproject(s): %{value} will be also deleted."
730 731
 text_workflow_edit: Select a role and a tracker to edit the workflow
 text_are_you_sure: Bạn chắc chứ?
732 733 734
 text_tip_issue_begin_day: ngày bắt đầu
 text_tip_issue_end_day: ngày kết thúc
 text_tip_issue_begin_end_day: bắt đầu và kết thúc cùng ngày
735
 text_project_identifier_info: 'Only lower case letters (a-z), numbers, dashes and underscores are allowed.<br />Once saved, the identifier can not be changed.'
736 737 738
 text_caracters_maximum: "Tối đa %{count} tự."
 text_caracters_minimum: "Phải gồm ít nhất %{count} tự."
 text_length_between: "Length between %{min} and %{max} characters."
739 740 741 742
 text_tracker_no_workflow: No workflow defined for this tracker
 text_unallowed_characters: Ký tự không hợp lệ
 text_comma_separated: Multiple values allowed (comma separated).
 text_issues_ref_in_commit_messages: Referencing and fixing issues in commit messages
743 744
 text_issue_added: "Issue %{id} has been reported by %{author}."
 text_issue_updated: "Issue %{id} has been updated by %{author}."
745
 text_wiki_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete this wiki and all its content ?
746
 text_issue_category_destroy_question: "Some issues (%{count}) are assigned to this category. What do you want to do ?"
747 748 749 750 751
 text_issue_category_destroy_assignments: Remove category assignments
 text_issue_category_reassign_to: Reassign issues to this category
 text_user_mail_option: "Với các dự án không được chọn, bạn chỉ thể nhận được thông báo về các vấn đề bạn đăng theo dõi hoặc liên quan đến bạn (chẳng hạn, vấn đề được gán cho bạn)."
 text_no_configuration_data: "Roles, trackers, issue statuses and workflow have not been configured yet.\nIt is highly recommended to load the default configuration. You will be able to modify it once loaded."
 text_load_default_configuration: Load the default configuration
752
 text_status_changed_by_changeset: "Applied in changeset %{value}."
753 754 755 756 757
 text_issues_destroy_confirmation: 'Are you sure you want to delete the selected issue(s) ?'
 text_select_project_modules: 'Chọn các mô-đun cho dự án:'
 text_default_administrator_account_changed: Default administrator account changed
 text_file_repository_writable: File repository writable
 text_rmagick_available: RMagick available (optional)
758
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} hours were reported on the issues you are about to delete. What do you want to do ?"
759 760 761
 text_destroy_time_entries: Delete reported hours
 text_assign_time_entries_to_project: Assign reported hours to the project
 text_reassign_time_entries: 'Reassign reported hours to this issue:'
762 763
 text_user_wrote: "%{value} wrote:"
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objects are assigned to this value."
764
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Reassign them to this value:'
765
 text_email_delivery_not_configured: "Email delivery is not configured, and notifications are disabled.\nConfigure your SMTP server in config/configuration.yml and restart the application to enable them."
766

767
 default_role_manager: Điều hành
768
 default_role_developer: Phát triển
769
 default_role_reporter: Báo cáo
770 771
 default_role_non_member: Non member
 default_role_anonymous: Anonymous
772 773 774 775
 default_tracker_bug: Lỗi
 default_tracker_feature: Tính năng
 default_tracker_support: Hỗ trợ
 default_issue_status_new: Mới
776
 default_issue_status_in_progress: In Progress
777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789
 default_issue_status_resolved: Quyết tâm
 default_issue_status_feedback: Phản hồi
 default_issue_status_closed: Đóng
 default_issue_status_rejected: Từ chối
 default_doc_category_user: Tài liệu người dùng
 default_doc_category_tech: Tài liệu kỹ thuật
 default_priority_low: Thấp
 default_priority_normal: Bình thường
 default_priority_high: Cao
 default_priority_urgent: Khẩn cấp
 default_priority_immediate: Trung bình
 default_activity_design: Thiết kế
 default_activity_development: Phát triển
790

791 792 793
 enumeration_issue_priorities: Mức độ ưu tiên vấn đề
 enumeration_doc_categories: Chủ đề tài liệu
 enumeration_activities: Hoạt động (theo dõi thời gian)
794

795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847
 setting_plain_text_mail: mail dạng text đơn giản (không dùng HTML)
 setting_gravatar_enabled: Dùng biểu tượng Gravatar
 permission_edit_project: Chỉnh dự án
 permission_select_project_modules: Chọn mô-đun
 permission_manage_members: Quản lý thành viên
 permission_manage_versions: Quản lý phiên bản
 permission_manage_categories: Quản lý chủ đề
 permission_add_issues: Thêm vấn đề
 permission_edit_issues: Sửa vấn đề
 permission_manage_issue_relations: Quản lý quan hệ vấn đề
 permission_add_issue_notes: Thêm chú thích
 permission_edit_issue_notes: Sửa chú thích
 permission_edit_own_issue_notes: Sửa chú thích cá nhân
 permission_move_issues: Chuyển vấn đề
 permission_delete_issues: Xóa vấn đề
 permission_manage_public_queries: Quản lý truy cấn công cộng
 permission_save_queries: Lưu truy vấn
 permission_view_gantt: Xem biểu đồ sự kiện
 permission_view_calendar: Xem lịch
 permission_view_issue_watchers: Xem các người theo dõi
 permission_add_issue_watchers: Thêm người theo dõi
 permission_log_time: Lưu thời gian đã tốn
 permission_view_time_entries: Xem thời gian đã tốn
 permission_edit_time_entries: Xem nhật ký thời gian
 permission_edit_own_time_entries: Sửa thời gian đã lưu
 permission_manage_news: Quản lý tin mới
 permission_comment_news: Chú thích vào tin mới
 permission_manage_documents: Quản lý tài liệu
 permission_view_documents: Xem tài liệu
 permission_manage_files: Quản lý tập tin
 permission_view_files: Xem tập tin
 permission_manage_wiki: Quản lý wiki
 permission_rename_wiki_pages: Đổi tên trang wiki
 permission_delete_wiki_pages: Xóa trang wiki
 permission_view_wiki_pages: Xem wiki
 permission_view_wiki_edits: Xem lược sử trang wiki
 permission_edit_wiki_pages: Sửa trang wiki
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Xóa tệp đính kèm
 permission_protect_wiki_pages: Bảo vệ trang wiki
 permission_manage_repository: Quản lý kho lưu trữ
 permission_browse_repository: Duyệt kho lưu trữ
 permission_view_changesets: Xem các thay đổi
 permission_commit_access: Truy cập commit
 permission_manage_boards: Quản lý diễn đàn
 permission_view_messages: Xem bài viết
 permission_add_messages: Gửi bài viết
 permission_edit_messages: Sửa bài viết
 permission_edit_own_messages: Sửa bài viết cá nhân
 permission_delete_messages: Xóa bài viết
 permission_delete_own_messages: Xóa bài viết cá nhân
 label_example: Ví dụ
 text_repository_usernames_mapping: "Chọn hoặc cập nhật ánh xạ người dùng hệ thống với người dùng trong kho lưu trữ.\nNhững trường hợp trùng hợp về tên email sẽ được tự động ánh xạ."
 permission_delete_own_messages: Delete own messages
848 849
 label_user_activity: "%{value}'s activity"
 label_updated_time_by: "Updated by %{author} %{age} ago"
850 851 852
 text_diff_truncated: '... This diff was truncated because it exceeds the maximum size that can be displayed.'
 setting_diff_max_lines_displayed: Max number of diff lines displayed
 text_plugin_assets_writable: Plugin assets directory writable
853
 warning_attachments_not_saved: "%{count} file(s) could not be saved."
854 855 856 857 858
 button_create_and_continue: Create and continue
 text_custom_field_possible_values_info: 'One line for each value'
 label_display: Display
 field_editable: Editable
 setting_repository_log_display_limit: Maximum number of revisions displayed on file log
859
 setting_file_max_size_displayed: Max size of text files displayed inline
860 861
 field_watcher: Watcher
 setting_openid: Allow OpenID login and registration
862 863
 field_identity_url: OpenID URL
 label_login_with_open_id_option: or login with OpenID
864
 field_content: Content
865 866 867
 label_descending: Descending
 label_sort: Sort
 label_ascending: Ascending
868
 label_date_from_to: From %{start} to %{end}
869 870
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: <=
871
 text_wiki_page_destroy_question: This page has %{descendants} child page(s) and descendant(s). What do you want to do?
872 873 874
 text_wiki_page_reassign_children: Reassign child pages to this parent page
 text_wiki_page_nullify_children: Keep child pages as root pages
 text_wiki_page_destroy_children: Delete child pages and all their descendants
875
 setting_password_min_length: Minimum password length
876
 field_group_by: Group results by
877
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' wiki page has been updated"
878
 label_wiki_content_added: Wiki page added
879 880
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' wiki page has been added"
 mail_body_wiki_content_added: The '%{id}' wiki page has been added by %{author}.
881
 label_wiki_content_updated: Wiki page updated
882
 mail_body_wiki_content_updated: The '%{id}' wiki page has been updated by %{author}.
883
 permission_add_project: Create project
884
 setting_new_project_user_role_id: Role given to a non-admin user who creates a project
885 886 887
 label_view_all_revisions: View all revisions
 label_tag: Tag
 label_branch: Branch
888 889
 error_no_tracker_in_project: No tracker is associated to this project. Please check the Project settings.
 error_no_default_issue_status: No default issue status is defined. Please check your configuration (Go to "Administration -> Issue statuses").
890 891 892
 text_journal_changed: "%{label} changed from %{old} to %{new}"
 text_journal_set_to: "%{label} set to %{value}"
 text_journal_deleted: "%{label} deleted (%{old})"
893 894 895
 label_group_plural: Groups
 label_group: Group
 label_group_new: New group
896
 label_time_entry_plural: Spent time
897
 text_journal_added: "%{label} %{value} added"
898 899
 field_active: Active
 enumeration_system_activity: System Activity
900
 permission_delete_issue_watchers: Delete watchers
901 902 903 904
 version_status_closed: closed
 version_status_locked: locked
 version_status_open: open
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: An issue assigned to a closed version can not be reopened
905
 label_user_anonymous: Anonymous
906
 button_move_and_follow: Move and follow
907
 setting_default_projects_modules: Default enabled modules for new projects
908
 setting_gravatar_default: Default Gravatar image
909 910 911 912 913 914 915
 field_sharing: Sharing
 label_version_sharing_hierarchy: With project hierarchy
 label_version_sharing_system: With all projects
 label_version_sharing_descendants: With subprojects
 label_version_sharing_tree: With project tree
 label_version_sharing_none: Not shared
 error_can_not_archive_project: This project can not be archived
916 917
 button_duplicate: Duplicate
 button_copy_and_follow: Copy and follow
Jean-Philippe Lang's avatar
Jean-Philippe Lang committed
918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928
 label_copy_source: Source
 setting_issue_done_ratio: Calculate the issue done ratio with
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Use the issue status
 error_issue_done_ratios_not_updated: Issue done ratios not updated.
 error_workflow_copy_target: Please select target tracker(s) and role(s)
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Use the issue field
 label_copy_same_as_target: Same as target
 label_copy_target: Target
 notice_issue_done_ratios_updated: Issue done ratios updated.
 error_workflow_copy_source: Please select a source tracker or role
 label_update_issue_done_ratios: Update issue done ratios
929
 setting_start_of_week: Start calendars on
930
 permission_view_issues: View Issues
931
 label_display_used_statuses_only: Only display statuses that are used by this tracker
932
 label_revision_id: Revision %{value}
933
 label_api_access_key: API access key
934
 label_api_access_key_created_on: API access key created %{value} ago
935 936 937 938 939
 label_feeds_access_key: RSS access key
 notice_api_access_key_reseted: Your API access key was reset.
 setting_rest_api_enabled: Enable REST web service
 label_missing_api_access_key: Missing an API access key
 label_missing_feeds_access_key: Missing a RSS access key
Jean-Philippe Lang's avatar
Jean-Philippe Lang committed
940
 button_show: Show
941 942
 text_line_separated: Multiple values allowed (one line for each value).
 setting_mail_handler_body_delimiters: Truncate emails after one of these lines
943 944
 permission_add_subprojects: Create subprojects
 label_subproject_new: New subproject
945 946 947
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
  You are about to remove some or all of your permissions and may no longer be able to edit this project after that.
  Are you sure you want to continue?
948
 label_close_versions: Close completed versions
949 950
 label_board_sticky: Sticky
 label_board_locked: Locked
951
 permission_export_wiki_pages: Export wiki pages
952
 setting_cache_formatted_text: Cache formatted text
953
 permission_manage_project_activities: Manage project activities
954
 error_unable_delete_issue_status: Unable to delete issue status
955
 label_profile: Profile
956 957 958
 permission_manage_subtasks: Manage subtasks
 field_parent_issue: Parent task
 label_subtask_plural: Subtasks
959
 label_project_copy_notifications: Send email notifications during the project copy
960
 error_can_not_delete_custom_field: Unable to delete custom field
961
 error_unable_to_connect: Unable to connect (%{value})
962 963
 error_can_not_remove_role: This role is in use and can not be deleted.
 error_can_not_delete_tracker: This tracker contains issues and can't be deleted.
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
964 965
 field_principal: Principal
 label_my_page_block: My page block
966
 notice_failed_to_save_members: "Failed to save member(s): %{errors}."
967 968
 text_zoom_out: Zoom out
 text_zoom_in: Zoom in
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
969 970
 notice_unable_delete_time_entry: Unable to delete time log entry.
 label_overall_spent_time: Overall spent time
971
 field_time_entries: Log time
972 973
 project_module_gantt: Gantt
 project_module_calendar: Calendar
974
 button_edit_associated_wikipage: "Edit associated Wiki page: %{page_title}"
975
 text_are_you_sure_with_children: Delete issue and all child issues?
976
 field_text: Text field
Eric Davis's avatar
Eric Davis committed
977 978 979 980
 label_user_mail_option_only_owner: Only for things I am the owner of
 setting_default_notification_option: Default notification option
 label_user_mail_option_only_my_events: Only for things I watch or I'm involved in
 label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I am assigned to
981 982 983
 label_user_mail_option_none: No events
 field_member_of_group: Assignee's group
 field_assigned_to_role: Assignee's role
984
 notice_not_authorized_archived_project: The project you're trying to access has been archived.
985 986
 label_principal_search: "Search for user or group:"
 label_user_search: "Search for user:"
Jean-Philippe Lang's avatar
Jean-Philippe Lang committed
987 988
 field_visible: Visible
 setting_emails_header: Emails header
Jean-Philippe Lang's avatar
Jean-Philippe Lang committed
989
 setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
990
 text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset %{value}.
Jean-Philippe Lang's avatar
Jean-Philippe Lang committed
991
 setting_commit_logtime_enabled: Enable time logging
992
 notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max})
Jean-Philippe Lang's avatar
Jean-Philippe Lang committed
993
 setting_gantt_items_limit: Maximum number of items displayed on the gantt chart
994
 text_powered_by: Powered by %{link}
995 996 997 998 999 1000 1001
 label_cvs_module: Module
 label_filesystem_path: Root directory
 label_darcs_path: Root directory
 label_bazaar_path: Root directory
 label_cvs_path: CVSROOT
 label_git_path: Path to .git directory
 label_mercurial_path: Root directory
1002
 label_my_queries: My custom queries
Eric Davis's avatar
Eric Davis committed
1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Additional transitions allowed when the user is the assignee
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} updated"
 button_expand_all: Expand all
 button_collapse_all: Collapse all
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Additional transitions allowed when the user is the author
 field_effective_date: Due date
 label_news_comment_added: Comment added to a news
 field_warn_on_leaving_unsaved: Warn me when leaving a page with unsaved text
 text_warn_on_leaving_unsaved: The current page contains unsaved text that will be lost if you leave this page.
1012 1013 1014 1015 1016
 text_default_encoding: "Default: UTF-8"
 text_git_repo_example: a bare and local repository (e.g. /gitrepo, c:\gitrepo)
 label_notify_member_plural: Email issue updates
 label_path_encoding: Path encoding
 text_mercurial_repo_example: local repository (e.g. /hgrepo, c:\hgrepo)
Holger Just's avatar
Holger Just committed
1017
 label_diff: diff
1018
 setting_issue_startdate_is_adddate: Use current date as start date for new issues
1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035
 description_search: Searchfield
 description_user_mail_notification: Mail notification settings
 description_date_range_list: Choose range from list
 description_date_to: Enter end date
 description_query_sort_criteria_attribute: Sort attribute
 description_message_content: Message content
 description_wiki_subpages_reassign: Choose new parent page
 description_available_columns: Available Columns
 description_selected_columns: Selected Columns
 description_date_range_interval: Choose range by selecting start and end date
 description_project_scope: Search scope
 description_issue_category_reassign: Choose issue category
 description_query_sort_criteria_direction: Sort direction
 description_notes: Notes
 description_filter: Filter
 description_choose_project: Projects
 description_date_from: Enter start date
Holger Just's avatar
Holger Just committed
1036
 label_deleted_custom_field: (deleted custom field)
Holger Just's avatar
Holger Just committed
1037
 field_custom_filter: Custom LDAP filter