nameserver.sh 52 Bytes
Newer Older
1 2
export PYRO_HOST=`hostname` 
python -m Pyro4.naming